Trafiktælling i Kærby

Sent: Friday, September 23, 2016 11:54 AM
Subject: SV: Kærby i Aalborg, henvendelse om trafikforhold, rykker for svar

Hej Claus

Jeg beklager meget den meget lange sagsbehandlingstid, og at der er sket interne kommunikationsfejl i forhold til at få udført trafiktællingen og hastighedsmålingen.

Jeg har dog godt nyt i sagen. Tællingen er udført på Kærvangs Alle, der er den længste af sideveje til Ny Kærvej og dermed den vej der indbyder til højest hastighed. Jeg har vedhæftet tællingen så du selv kan se resultaterne.

Tællingen blev udført i perioden 18.08.2016-26.08.2016, hvor undervisning på Kærbyskolen er startede op igen efter ferien.

Tællingen viste at der på en gennemsnitsdag kører 507 køretøjer. Gennemsnitshastigheden er forholdsvis lav (ca. 34 km/t). Samtidig viser tællingen at 85% af køretøjerne (den såkaldte 85% fraktil) kører under 42 km/t, hvilket også er forholdsvis lavt.

Tællingen viser at det kun er 1,8 % af køretøjerne der overskider hastigheden.

Aalborg Kommune modtager ofte ønsker om fartdæmpende foranstaltninger på boligveje i byerne. Politiets uheldsregistreringer over 5 år og for høj hastighed lægges normalt til grund for en vurdering af behovet for fartdæmpning på en given vejstrækning. Da der hvert år politiregistreres ca. 500 trafikuheld i Aalborg Kommune, er det endvidere nødvendigt at foretage en prioritering af kommunens indsats i forhold til trafiksikkerhedsarbejdet. De steder, hvor der gennem sikkerhedstiltag kan opnås en reduktion i antallet af trafikuheld, prioriteres højest.

Heldigvis er der ikke registreret nogen trafikuheld med bløde trafikanter på hverken Davids Alle, Magsvej, Asylvej, Max Henius Vej eller Kærvangs Alle.

Da midlerne som Trafik og Veje har til rådighed til forbedring af trafiksikkerheden er begrænset, kan vi desværre ikke prioritere midler til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på i ovennævnte veje.

Jeg kan dog oplyse at Aalborg Kommune arbejder for at hastighedsgrænsen i boligområder på sigt nedsættes til 40 km/t. Jeg kan dog ikke oplyse om det vil lykkes at komme igennem med initiativet og i så fald hvornår.

Rigtig god weekend

Venlig hilsen

Jeppe Astrup Andersen

Civilingeniør

Trafik & Veje, Team Trafikplan