Stiforbindelsen Sønderbro over søområdet ved Gabriel og til Kærs Møllestien

Bestyrelsen har fået henvendelse vedr. stiforbindelsen fra Sønderbro over søområdet ved Gabriel og til Kærs Møllestien.
Vi har henvendt os til Aalborg Kommune, som oplyser at der ikke er udarbejdet planer for området.
Området omkring søen, og søen, tilhører Fl. Smidth. Aalborg Kommune har fået tilbudt at købe området, men afventer resultatet om evt. forurening i og omkring søen.
På længere sigt er det meningen at der skal laves en stiforbindelse mellem det tidligere godsbaneterræn – “Campusområdet” – og Universitetet.
Der er altså endnu ikke udarbejdet lokalplan for området. Kærby Grundejerforening følger sagen op. Oplysninger kommer her på siden.


Aalborg Kommunes Tekniske Forvaltning oplyser følgende:

I Aalborg Kommune er projektet Slow Spirite under planlægning. Som en del af dette projekt arbejdes der for at skabe et sammenhængende rekreativt stiforløb mellem Godsbanen og Gigantium/universitetsområdet.

 

 

Fra Godsbanen forløber stien under Øster Allé til Gabriel og videre gennem Håndværker kvarteret til Eternitten ved at følge et nedlagt jernbanespor. Linjeføring er vist med stiplet hvid på nedenstående kort. Stiforløbet grænser primært op til en opfyldt råstofgrav, Kjærs Mølle Sø, der i kommuneplanen er udpeget til rekreativ område.

 

 

Stiforløbet er på nuværende tidspunkt kun på planlægningsstadiet. Der er ikke truffet nogen beslutning om, og i så fald hvornår, stiforløbet skal etableres. Der er mange forskellige ejerforhold langs forløbet, og dem skal der først indledes dialog med. Der er heller ikke afsat penge på budgettet til realisering af projektet.