Trafiksikkerheden i Kærby – Enggådsgade

AFSLUTNING!

Som det fremgår af nedenstående korrespondance med henholdsvis Uggerhøj og Aalborg Kommune, må vi vist desværre betragte sagen som afsluttet – og uden løsning.

Vi vil dog tage kontakt til Parkering Nord, og vi vil opfordre til at borgeren selv tager kontakt, hvis I oplever en ulovlig parkering.

Vi vil endvidere opfordre alle til at gå på fortovet forbi autotransportere og lignende store biler  så ulykker undgås.

 

Hej Ida
Jeg har netop talt med Henrik Andersen.
Han siger, at autotransporteren holdt “i den rigtige side”, det vil sige i højre side og med “snuden mod syd”.
Mht til aftalen om at autotransporterne skulle holde på Paddevænget, siger han, at der kommer mellem 30 og 40 forskellige autotransportere, og at han ikke kan holde øje med dem alle.
Jeg spurgte, om Uggerhøj ikke har folk til at hjælpe med aflæsningen. Det sagde han nej til. Det er chaufføren, som står for det.
Han lovede dog at prøve at følge op på det.

Jeg skrev på hjemmesiden at børn – og voksne – bør trække forbi på fortovet, når der sker aflæsning. Det vil jeg jeg fastholde!

Som du kan se på hjemmesiden, har vi fået svar fra Aalborg Kommune, som ikke vil lave yderligere foranstaltninger.
Jeg er bange for, vi ikke kan komme videre med det – beklager!!

Venlig hilsen

Ole

Den 03-10-2014 kl. 09:42 skrev Ida Thorsen:

Det er super at I har taget sagen op –

 

–         det kan så blot undre, at min veninde netop har fortalt at bil-dobbeltdækkeren allerede holdt med nedslåede slidsker  og spærrede hele højre vejbane  i Enggaardsgade her til morgen klokken 7.55 da hun og hendes datter – og mange andre skolebørn – var på vej fra Kærby til Vester Mariendal – så bliver det vel ikke ret meget mere ”på-vej-til-skole-tid”…

 

–          så spørgsmålet er om budskabet  er trængt ind…….

 

 

Bedste hilsener

Ida

Mail fra Aalborg Kommune:

Som opfølgning på Jeanette Mentzes henvendelse om de trafikale forhold for cyklister og skolebørn i Enggårdsgade kan Trafik & Veje oplyse følgende.

 

Aalborg Kommune modtager ofte ønsker om fartdæmpende foranstaltninger på veje i byerne. Politiets uheldsregistreringer over 5 år og for høj hastighed lægges normalt til grund for en vurdering af behovet for fartdæmpning på en given vejstrækning. Da der hvert år politiregistreres ca. 500 trafikuheld i Aalborg Kommune, er det derfor nødvendigt at foretage en prioritering af kommunens indsats i forhold til trafiksikkerhedsarbejdet. De steder, hvor der gennem sikkerhedstiltag kan opnås en reduktion i antallet af trafikuheld, prioriteres højest.

 

Skoleveje

Aalborg Kommune har som særligt fokusområde at forbedre trafikforholdene omkring kommunens skoler. Som led i dette arbejdet blev der i løbet af 2009-2011 gennemført skolevejsanalyser på samtlige skoler i her kommunen, hvor utrygge kryds og strækninger blev kortlagt. For Kærby Skole blev denne kortlægning udført i 2009. Der er på baggrund af analyserne samt besigtigelser af udvalgte lokaliteter sammen med Nordjyllands Politi og skolerne fremkommet en lang række forslag til større eller mindre skolevejsprojekter, der er udført/udføres løbende. Siden 2010 er der hvert år anvendt mellem 1,0 og 1,5 mio. kr. til forbedring af skolevejene. De steder, som flest har peget på som værende utrygge i skolevejsanalysen, er blevet lagt til grund for udvælgelsen af projekter, der bringes til udførelse.

 

Enggårdsgade er, som beskrevet, hastighedsdæmpet med bump og sideheller for flere år siden, ligesom hastigheden er skiltet ned til 30 km/t på strækningen.

 

Som opfølgning på skolevejsanalysen ved Kærby Skole er der bl.a. udført et projekt, der har omfattet etablering af standsningsforbud på Oluf Borchs Vej overfor skolen samt forbedring af afsætningsmulighederne ud for skolen.

I 2014 forventes der etableret gennemført fortov ved Dinesensvej og Oluf Borchs Vej samt en mindre udvidelse af hastighedszonen på Enggårdsgade, således at vejene umiddelbart omkring skolen også omfattes heraf.

 

Uheld

Der er ikke registreret trafikuheld på Enggårdsgade inden for de seneste 10 år.

 

Trafik

Ved den seneste trafiktælling blev der registret ca. 2.500 køretøjer på strækningen mellem Ny Kærvej og Max Henius Vej. Hastighedsmålinger, der er udført forskellige steder på strækningen, viser, at det faktiske hastighedsniveau, som biltrafikken kører med på strækningen, passer godt overens med dels den tilladte hastighed uden for hastighedszonen og dels den vejledende hastighed i hastighedszonen.

 

De aktuelle fartdæmpende foranstaltninger på Enggårdsgade vurderes at være tidssvarende og er udført inden for gældende anbefalinger i Vejreglerne.

 

På baggrund af det aktuelle hastigheds- og uheldsbillede, samt viden om sammenhæng mellem hastighed og uheldsrisiko, vil der ikke blive ændret på de eksisterende foranstaltninger i området .

 

Venlig hilsen

 

Winnie Nymann Larsen
Ingeniør

Tlf. 9931 2345
winnie.nymann@aalborg.dk

 

30. 9. 2014
Hej
Jeg har netop talt med Henrik Andersen igen.
Aftalen med autotransporterne er herefter, at de skal køre ned af Paddevænget, når der er skolebørn på vejen.Venlig hilsen

Ole Fastrup

Jeg havde et kort møde med direktør Henrik Andersen fra Uggerhøj biler i fredags.
Han vil lade en ansat overvåge aflæsningen af biler næste gang, det sker.
Jeg kontakter ham og Aalborg Kommune sidst i næste uge.
Vi arbejder videre på sagen.!Indtil der er afklaring på sagen vil Kærby Grundejerforening opfordre forældrene til at lade børnene trække deres cykler på fortovet, hvis der er farlige situationer og/eller uoverskuelig trafik!

Ole Fastrup

Sent: Sunday, August 24, 2014 10:56 AM
Subject: Fw: Trafik i Kærby
Jeg videresender hermed endnu et brev fra en bekymret forælder vedr. trafik i Enggårdsgade.
Vil I venligst se på det igen.
med venlig hilsen
Kærby Grundejerforening
Claus Meyer
Spolen 6
9000 Aalborg
claus-meyer@stofanet.dk

—– Original Message —–

Sent: Friday, August 22, 2014 4:25 PM
Subject: Trafik i Kærby

Hej Claus,

Jeg har lige opdaget, og med interesse læst, indlæggene om trafik i Kærby, og vil gerne give mit besyv med.

Brug det hvis du kan – der sker for lidt på denne front, og skoler og børnehaver magter ikke at få nogen til at lytte.

 

 

Enggårdsgade blev for godt 25 år siden en del af ABC-cykelruten mellem Skalborg og Lufthavnen.
En rute som skulle gøres sikker og tilgængelig for at fremme brug af cyklen i det daglige.

I vedhæftede kan man læse hvad intentionen bestod i – og at de strækninger, som ikke fik anlagt cykelsti ville være at finde på “fredelige, mindre befærdede villaveje”.

Den kategori må Enggårdsgade så høre til.

http://arkiv.cykelviden.dk/filer/87067.pdf.

I dag er Enggårdsgade ikke en fredelig, mindre befærdet villavej, i og med gaden bliver brugt og belastet af alle former for trafik, og ikke kun områdets beboere.

Til stor gene for cyklisterne, som jo her burde have udsigt til et sikkert stykke ABC-rute.

For det er forbundet med forholdsvis stor fare at cykle ad Enggårdsgade i myldretiden morgen og eftermiddag, for hele den nordlige strækning er en stor gang zig-zag kørsel pga. af både holdende og modkørende biler.

Om morgenen kører mange skolebørn mod syd til skole. Det foregår på ydersiden af et stort antal holdende biler.
Gentagne gange skal cyklisterne ind mellem to biler, når der kommer modkørende. Og de beboere som bakker ud fra egen indkørsel kan, som følge af de samme biler, intet se før de næsten er ude på vejen.

Om eftermiddagen kører både voksne og børn mod nord. Billisterne kører i stort omfang mod syd – og de giver den gas på de første par 100 meter af Enggårdsgade.

Både morgen og eftermiddag kører specielt børn derfor på fortovet. Og det er lige så farligt, fordi der ikke er udsyn fra matriklerne bag bilerne.

For trods alt ikke at køre på fortovet, vælger nogle cyklende forældre med børn at brede sig, så bagvedkommende biler ikke kan overhale og modkørende biler må vige. Ja, det vil sige bilerne kører det ene hjulpar op på fortovet. For de VIL frem – anarkiet blomstrer.

De holdende biler tilhører primært beboere i etageejendomme, og den enkelte villaejer kan derfor ikke klandres for sit eget dårlige udsyn.

Ved chikanerne i gaden holder bilerne ofte så tæt på opmærkning og barrierer, at cyklisterne tvinges ud på kørebanen.
Og der er tillige så meget plads i chikanerne, at to biler sagtens kan presse sig igennem på een gang frem for at holde tilbage.
Der opstår jævnligt situationer, hvor cyklister risikerer at komme i klemme.
I min optik fungerer chikanerne simpelthen ikke mere – de er anlagt for mere end 20 år siden, og der er løbet meget vand i åen siden de blev projekteret.

Tanken og intentionen i 1997 var god, men fakta er i dag, at rigtig mange forældre (mig selv inklusive) vælger at køre børnene til Kærby Skole i bil, for ikke at risikere liv og lemmer.

Der er tale om korte afstande, men alternativet er en ubehagelig cykeltur, og hen ad vejen børn og voksne, som nægter at cykle fordi de er utrygge.

Billisterne vinder på den her måde, og Enggårdsgade ender som en meget trafikkeret vej, man bare ikke cykler ad.

De store autotransportere burde slet ikke have tilladelse til at køre gennem Enggårdsgade. De kan fint køre ind og ud fra syd.

Nogen har hentet biler et helt andet sted, og skyder bare genvej. Jeg ved det, for jeg er ofte kørt bag en transport gennem hele Enggårdsgade – både den ene og anden vej.

 

Mvh

Jeanette Mentz

Enggårdsgade 6

 

 

 

Mail modtaget fra Trafik og Veje

Tak for mail.

 

Sammen med Nordjyllands Politi, Trafiksektionen har Trafik & Veje den 23. juli besigtiget forholdene på Enggårdsgade. Baggrunden var, at en borger til Kærby Grundejerforening har påpeget problemer med at der holder autotransporter på Enggårdsgade ud for bilforhandleren ved Over Kæret. Autotransporterne holder der ofte om morgenen, hvor der kommer elever på vej til skole. Borgeren ønsker, at der opsættes parkeringsforbud.

 

Ved besigtigelsen kunne konstateres, at der er 2 udkørsler fra bilforhandleren på den modsatte side af vejen. Besluttet at der tages kontakt til Parkeringskontrol Nord for en vurdering af om der på strækningen kan skrives parkeringsafgifter efter 10 meter reglen, da der hermed kan ske regulering i forhold til de autotransporter, der standser overfor bilforhandleren.

 

Trafik & Veje afventer en tilbagemelding herpå før det eventuelt overvejes om der skal ske andre tiltag på strækningen.

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Nyrup

Teamkoordinator, Vejmyndighed

 

Aalborg Kommune

Trafik & Veje

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

 

 

Mail sendt til Trafik og Veje fra Kærby Grundejerforening

 

 

Sendt: 20. juni 2014 13:27

Til: TM_EKSTERN

Emne: Fw: Trafik i Kærby

 

Jeg videresender hermed et brev fra en bekymret forælder, det er først nu kommet til vort kendskab, så det var ikke medtaget i vort tidligere mail.

Vi håber at der kan blive taget hånd om problemet, så forhandleren får en påtale om at aflæsning skal foregå på hans matrikel.

Med venlig hilsen

Formand for Kærby Grundejerforening

Claus Meyer
Spolen 6
9000 Aalborg

 

 

 

 

Mail sendt til formanden for Kærby Grundejerforening

 

 

Sent: Friday, June 20, 2014 11:53 AM

Subject: Trafik i Kærby

 

 

Kære Claus!

 

Jeg så i grundejerforeningens nyhedsbrev at der er taget henvendelse til Aalborg Kommune, mht trafiksikkerheden i Kærby – et godt initiativ.

 

Til din orientering/inspiration sender lige et brev som jeg tilbage i 2011 (kort efter at jeg selv havde haft børn på V. Mariendal ) sendte til Aalborg Kommune.

Måske et aspekt som I ikke har været opmærksomme på:

 

Det drejer sig om de store ”dobbeltdækker”-biltransporter som læsser biler af til forhandleren nede i Enggardsgade ved Over Kæret – typisk i morgentimerne hvor store flokke af børn på cykel passerer stedet på vej mod Vester Mariendal, og skal navigere i et uhyggeligt krydsfelt mellem biltransporten, modkørende busser, personbiler osv – et sted hvor der ikke er cykelsti og ikke ret gode oversigtsforhold. (siden er der vel med overbygningsændringen kommet endnu flere mindre børn)

 

Jeg fik et ”goddag-mand-økseskaft” svar fra kommunen, som jeg desværre ikke kan finde – måske har jeg et print af det et sted. Men kort fortalt var essensen i deres svar, at de havde været ude at se på forholdene, og ikke mente at det var noget problem (!!) – da der jo ind imellem var rødt for trafikken fra Over Kæret og så opstod der små pauser hvor børnene kunne køre uden om lastbilen……

 

Helt ubegribeligt at man vil tage ansvar for at forsvare den praksis synes jeg.

 

Samtidig var der en politimand der tidligere havde sagt til mig, at de havde pålagt forhandleren at han skulle sikre at der var et aflæsningsareal inde på forretningens eget område, ”men vi kan jo ikke gå og holde øje med om de overholder det”. ”men ring hvis du ser det sker igen”….. Altså et noget tvetydigt svar. (jeg ringede utallige gange uden at der skete noget….)

 

Aflæsningen af nye biler sker stadig på nøjagtig samme måde ser jeg med jævne mellemrum, og jeg synes det er fuldstændig horribelt at man accepterer det på en skolevej og kun få meter fra et skilt der indikerer at her færdes skolebørn som man skal passe på….

 

Som du kan se har jeg gjort hvad jeg kunne – uden at trænge igennem – måske kan I brygge videre på den forrykte situation I jeres nye initiativ – jeg prøver om jeg kan finde kommunens svar, selvom det ikke bibringer ret meget…… Du er også velkommen til at genindsende brevet i jeres eget navn/eller referere til det, hvis I synes det kan være relevant.

Måske kan du bruge det til noget,

Mange hilsener

Ida Thorsen

Max Henius Vej 21