Indsigelse mod planforslag for Kærby Hvilehjem

 

Kærby Grundejerforening vedtog på generalforsamlingen den 22. marts 2018 at indsende indsigelse mod en række forhold i forbindelse med de fremlagte planforslag.
Der står i planforslagene at den nuværende bebyggelsesprocent er omtrent 80 – dette er ikke korrekt.
Den nuværende bebyggelsesprocent er ca. 72 – heraf stammer ca. 22% fra den højtliggende kælder – dvs. at bebyggelsesprocenten udregnet efter boligareal er netop 50, som er det nuværende krav i kommuneplanen.
Ved kontakt til Aalborg kommune har det ikke været muligt at få indblik i byggetilladelsen for den seneste tilbygningssag. Her må der være givet dispensation fra kommuneplanens bebyggelsesprocent – det må formodes, at dispensationen går på at da den højtliggende kælder ikke må bruges til boligformål så overholder byggeriet alligevel på en måde kommuneplanen.
En forøgelse af bebyggelsesprocenten til 80 vil medføre, at der fremover vil kunne opføres 2440 kvm. boligareal på grunden svarende til en forøgelse på 72%.
Det kan grunden ikke bære, hvilket tydelig ses af at der ikke er plads til kommuneplanens 1,5 parkeringspladser pr. bolig – her mangler 7 pladser. Bemærkningerne omkring den konkrete vurdering af parkeringsbehovet giver vi ikke meget for – det er alment kendt at hovedårsagen til bil nr. 2 i en familie primært kan henføres til transport til og fra arbejde og børnepasningen.
Sluttelig giver den voldsomme udnyttelse af grunden ikke tilstrækkelig mulighed for at lave de nødvendige opholdsarealer, herunder også lejearealer til børnene.
Kærby Grundejerforening ser meget gerne at der kommer nye familieboliger til bydelen, men skal hermed opfordre til, at kommuneplanens nuværende bebyggelsesprocent videreføres uændret – hvilket også vil flugter med kommuneplanens vægtning af en bydel med et grønt og åbent præg. En fastholdes af bebyggelsesprocenten vil måske også kunne medføre, at kommuneplanens vægtning af bevarelsen af “Kærbyhusene” bedre kan realiseres.
Sluttelig vil Kærby Grundejerforening udtrykke misbilligelse med at indsigelsesperioden er nedsat til 4 uger – her i forbindelse med påsken reelt 3 uger. Vi ved godt at demokratiske høringsprocesser er besværlige og tager tid, men vi vil opfordre Aalborg Byråd til en øget fokus på overholdelse af spillereglerne herfor. Specielt i denne sag kan det være endog meget svært at se en begrundelse for den ekstrem korte høringsperiode.

Kærby Grundejerforening – supplement til indsigelse mod forøget boligareal mv.
Det nuværende Kærby Hvilehjem er gennem årene udbygget således at bebyggelsesprocenten i dag andrager ca. 72. Der må derfor ved den seneste tilbygningssag være meddelt dispensation fra kommuneplanen, hvor den maximale bebyggelsesprocent for området er 50. I medfør af byggelovens §22 bortfalder en dispensation såfremt den ikke udnyttes inden for en periode på 2 år. Endvidere gælder at såfremt en byggesag, hvortil der er meddelt dispensation, ikke kommer til udførelse så bortfalder dispensationen.
Tilsvarende må det formodes at en meddelt dispensation bortfalder, når genstanden hvortil der er meddelt dispensation nedrives.
Vi skal derfor endnu engang anmode Aalborg kommune om at ændre planforslagene, således at kommuneplanens bestemmelser fuld ud skal efterleves i den kommende byggesag.
Såfremt Aalborg kommune vælger ikke at følge kommuneplanens bestemmelser imødeser vi en begrundelse herfor.
Sluttelig anmoder Kærby Grundejerforening om aktindsigt i alle byggetilladelser der er meddelt Kærby Hvilehjem efter 1970.