Generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19 i Kærbyskolens aula er UDSAT

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
3a. Fremlæggelse af revideret regnskab fra Fundatsbestyrelsen
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) samt 2 suppleanter (1 år)
På valg er Bestyrelsesmedlemmerne Benny Falk (genopstiller), Bastian Bæk (genopstiller) og Birthe Marie Nørgaard (genopstiller ikke).
6. Valg af medlemmer til fundatsbestyrelsen: 1 bestyrelsesmedlem (2 år) og 2 suppleanter (1 år) På valg er Bestyrelsesmedlem Michael Hjorth (genopstiller)
7. Valg af revisor (2 år). På valg er Revisor Normann Jensen (genopstiller)
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
9. Fastsættelse af bidrag til fundats for det kommende år
10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen – dvs. den 19. marts 2020.

Husk at betale kontingent inden generalforsamlingen

Download Indbydelse i PDF