Vedtægter

Kærby Grundejerforening
Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er KÆRBY GRUNDEJERFORENING.

§ 2.

Formål:

a)      At varetage grundejernes interesser i almindelighed

b)      At samarbejde med andre grundejerforeninger i Aalborg Kommune

c)      At deltage aktivt i sociale arrangementer i lokalområdet

d)     Grundejerforeningen forpligter sig til overfor relevante myndigheder at varetage sagen for ethvert medlem, som måtte blive udsat for chikane fra eller grov misligholdelse af naboparcel.

§ 3.

Medlemmer:

En hver der er ejer af en i Kærbys område beliggende fast ejendom/ejerlejlighed, herunder også ubebyggede grunde, kan optages som medlem af foreningen.

Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning derom tages på en generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. august, er man automatisk udmeldt af grundejerforeningen.

§ 4.

Kontingent:

Det årlige kontingent for medlemmerne fastsættes hvert år af generalforsamlingen og opkræves én gang årligt i april kvartal.

§ 5.

Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Kærby.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Hvert andet år afgår 2 og hvert andet år 3 medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede.

§ 6.

Formanden, og i hans/hendes fravær næstformanden, har forsæde i bestyrelsesmøder.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne i en sag lige, er formandens stemme afgørende.

Formanden sammenkalder bestyrelsen så ofte, han/hun finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Foreningens midler udover kr. 500,- indsættes på bank- eller sparekassekontor, hvorpå der kun kan hæves ved underskrift af kassereren eller formanden.

§ 7.

Generalforsamling:

Den højeste myndighed i foreningens anliggender er generalforsamlingen, der ene kan ophæve eller forandre vedtægterne.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er hvert medlem med én stemme pr. ejendom (matrikel).

§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2.      Beretning om foreningens virksomhed
3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.      Indkomne forslag
5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
6.      Valg af fondsbestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
7.      Valg af revisor og suppleant
8.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år
9.      Fastsættelse af bidrag til fundatsen for det kommende år
10.  Eventuelt
§ 9.

Til hver generalforsamling indkaldes – skriftligt – med mindst 3 ugers varsel.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker med almindelig stemmeflerhed, hvorimod der til ændringer i vedtægterne samt til beslutning om foreningens opløsning kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og at 2/3 stemmer for vedtægtsændring eller opløsning af foreningen.

Skriftlig afstemning finder sted, hvis det forlanges af ét medlem.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes en ny senest 14 dage efter med alene det omhandlende punkt på dagsordenen. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller når 25 medlemmer skriftligt forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæring derom er indgivet til bestyrelsen.

§ 10.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må senest 7 dage før tilstiles bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

§ 11.

Ingen afstemning kan finde sted ved fuldmagt.

§ 12.

Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Det årslige regnskab skal være afsluttet senest den 15. februar det følgende år.

Til at revidere regnskabet vælger generalforsamlingen 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, således at der skiftevis afgår én hvert år.

Revisionen af regnskabet skal være tilendebragt senest 1. marts, hvorefter det tilbagesendes til foreningens formand ledsaget af de bemærkninger, som revisorerne måtte have fundet anledning til.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 2013.