Generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling 2024 – referat

Ekstraordinaer-generalforsamling-d.-10.04-2024

Generalforsamling 2024 – referat

Der er afholdt generalforsamling i Kærby Grundejerforening tirsdag den 19. marts 2024 på Kærbyskolen. Referat af generalforsamlingen kan læses nedenfor.

Generalforsamlingsreferat-Kaerby-Grundejerforening-2024-1

Generalforsamling 2023 – referat

Vi var 34 medlemmer til generalforsamlingen.
Det var en god generalforsamling hvor alle tillidsposter blev besat uden problemer.
Nu hvor vi har mulighed for at arbejde uden restriktioner, ser vi frem til at kunne være en
del mere aktive.
Vi har nu god forbindelse til Nabohjælp ved at Jacob Dalgaard blev valgt ind i bestyrelsen.
Ligeledes til Skipper Samrådet ved Dan Sletten, som blev suppleant.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, hvilket først sker efter påske.
En oversigt med navne og kontaktoplysninger vil dog komme på hjemmesiden i løbet af
kort tid.

Referat-Grundejerforening-generalforsamling-2023

 

Generalforsamling 2019 – referat

grundejerforening referat 2019

Bestyrelsens beretning 2017/18

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder.

På generalforsamlingen blev vi opfordret til at sørge for at der blev lavet en rampe til barnevogne m.m på Nylandsvej op til Kjærs Mølle Stien, det er nu sket efter vor henvendelse til kommunen.

Vi har også forespurgt om belysningen på Kjærs Mølle Stien, idet den var afbrudt p.g.a. etableringen af stien ad det gamle jernbanespor, det er nu igen etableret..

Der var flere der var utilfredse med vandtrykket i Kærby, Ole Fastrup havde et møde med vandforsyningen, hvor han fik forevist trykresultater fra de pågældende områder, de viste at trykket i forsyningsledningerne var ok, så problemet var i de interne ledninger fra forsyningsstikkene.

Vi har i samarbejde med FDF og Kærby Sport afholdt Sct. Hans fest på sportspladsen, denne gang var vejret med os, og der var mange der deltog, så det blev en god aften.

Vor hjemmeside er blevet opdateret af webmaster Jens Larsen og ser nu fin og uptodate ud.

Vi fik sidste år 2 nye yngre medlemmer i bestyrelsen, det er jo rart med fornyelse.

I år er der brug for 2 nye i bestyrelsen, idet Ole og jeg ikke genopstiller. Efter ca. 15 år mener vi at have gjort vor borgerpligt. Det ville være rart igen at få kvindeligt indslag i bestyrelsen.

Det har været gode oplevelser i den tid vi har været med, og kan kun opfordre til at deltage i bestyrelsen.

Kærby Hvilehjem skal ifølge lokalplanen rives ned og en ny boligblok med 16 lejligheder opføres, grundejerforeningen vil gøre indsigelse over manglende udenoms areal samt over at man vil tillade

Mindre p plads, idet man vil tillade kun 1,2 plads pr bolig mod det sædvanlige (ikke for meget) 1,5 pr. bolig.

Jeg vil slutte med en tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde.


Referat Kærby Grundejerforening 22. marts 2018

  1. Valg af ordstyrer, Jens Larsen valgtes
  2. Formandens beretning, vedlagt
  3. Regnskab, godkendtes. Andre og Kim forklarede nedgang af antal medlemmer med indsamlingsproblemer.
  4. Fundatsen, Thomas Schou fremlagde. Godkendtes uden bemærkninger
  5. Valg. Benny Falck og Birthe Nørgaard, birthemn2002@gmail.com

Supl Ernst Thomsen og Helge Christiansen.

Til fundatsen Michael Hjorth

Supl Birgit Blom og Palle Holm

Revisorer, Ernst Thomsen og Normann

6.Kontingent uændret

Evt, Intet

Ref Ole Fastrup
Generalforsamling Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00

Bestyrelsens beretning 2016/17

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder og har afholdt møde med Kommunen trafik og veje vedrørende trafikken i Kærby, vi ville gerne have en generel nedsættelse af hastigheden i Kærby til 30kmt, dog minus Ny Kærvej.

Det var der ikke mulighed for, men kommunen arbejder på sigt på at få hastigheden i villakvarterer nedsat til 40 kmt, men det kan have lange udsigter.

Der var blevet foretaget en trafiktælling på Kærvangs Alle, der ikke gav anledning til hastighedsnedsættelse. den viste fra 18/8 til 26/8 i gennemsnit 507 køretøjer dagligt, hvoraf kun 1,8% overskred hastighedsgrænsen.

Vi har fået vedtaget vinterrydning af Kjærs Mølle Stien efter mange forhandlinger, hvor rådmanden for området til sidst gav os ret, så det bliver gjort.

Efter beboerklager om tog holdende med motoren i gang i lang tid ad gangen ud for Davids Alle, har vi fået Captrain til at forlægge den praksis til et andet sted.

Sct.Hansfest i samarbejde med FDF og Kærby Sport blev også afviklet, desværre i dårligt vejr, hvilket selvfølgelig betød færre deltagere, vi håber på godt vejr i år.

Vor aftale med Bredbånd Nord betød at 143 blev tilsluttet, hvilket gav os et tilskud på kr. 8580,00.

Jeg kan oplyse at Aalborg kommune har godkendt Viva boligs plan for ombygning af Kærby Hvilehjem, der vil blive 16 lejeboliger af forskellig størrelse, så der kommer igen liv i bygningerne.

Referat

1. Valg af ordstyrer. André Paasch valgtes
2. Beretning om foreningens virksomhed ved formand Claus Meyer:
Bemærkninger til beretningen:
  • Ole K argumenterede for 30 km/t.
  • Benny Falck, slidske i stedet for trappe ved Kærs Møllestien.
  • Kærs Møllesti, belysning på stien ved Skytten (Birthe Nørgaard).
  • Ernst Thomsen: stadig problemer med parkering Enggårdsgade.
  • Ketty Bruun: skraldespande langs med Kærs Møllestien.
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer André Paasch (AP). Vedlagt. Godkendt.
Kontingent til grundejerforeningen, uændret.
Thomas Skou: Må fundatsen få 750 kr? Vedtaget.
3a. Fremlæggelse af beretning og fundatsens regnskab ved formand Thomas Skou Jacobsen, vedlagt. Thomas åbnede mulighed for en fundtatsændring, så der kan udbetales større beløb, end der nu åbnes mulighed for.
4. Indkomne forslag, ingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ole Kjeld Kristensen flytter fra Kærby og kan derfor ikke være i bestyrelsen.
Mogens Binderup ønskede ikke genopstilling på grund af ændrede arbedstider.
Bastian Bæk 20762271 bastian.ebn@gmail.com valgtes for et år.
Kim Pors 21716944, kimpors@hotmail.com for to år. André Paasch genvalgtes.
Suppleanterne Ernst Thomsen og Helge Christiansen genvalgtes.
6. Valg af medlemmer til fundatsen. Kenn Bach og Thomas blev genvalgt. Palle Holm og Birgit Blohm blev genvalgt som supleanter.
7. Valg af revisorer. Genvalg af Ernst Thomsen og Normann Jensen.
8. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Uændret kontingent.
9. Fastsættelse af bidrag til fundatsen. Uændret.
10. Evt.: Søren Poulsen klagede over manglende vandtryk: Ole Fastrup undersøger sagen.
Ketty Bruun: køkkenhaver i Dansk Flygtningenævn: er der nogen, som vil “udlodde” en stump af sin have til flygtninge?
AP: ændringsforslag til fundatsen, opfordring til vedtægtsændring.

Der åbner en blomserforretning på Enggårdsgade i morgen. Grundejerforeningen byder dem velkomne med en flaske vin.

Claus sagde nogle pæne ord til Ole Kjeld Kristensen for hans mange år i bestyrelsen og overrakte ham en god flaske rom. Mogens Binderup var ikke til stede. han får også en flaske.
Referent Ole Fastrup.

Grundejerforeningens regnskab

 Generalforsamling Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00
Grundejerforeningens regnskab
Fundatsens regnskab

Beretning
(Ved Ole Fastrup, da formand Clus Meyer var syg)

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Generalforsamlingen sidste år med efterfølgende vinsmagning var igen godt besøgt og vinen efterfølgende nydt.

Sct. Hans festen i samarbejde med Kærby Sport, FDF og Aalborg Pipe Band gik fint, og der var mange, der deltog. Som noget nyt havde vi en hoppeborg med, hvilket faldt i god jord hos børnene. Planen er at gentage det i år.

Bredbånd Nord: vi har haft 2 møder med dem vedrørende den foreningsaftale, vi tilsluttede os. Der blev også afholdt 2 orienteringsmøder på Kærby skolen med god tilslutning og spørgelyst.

Vi har i den forbindelse nok fået nye medlemmer, antal kendes ikke endnu.

Bestyrelsen har skrevet til Kommunen vedr. trafik og P-forhold i Enggårdsgade og Kærvangsalle samt en evt. generel hastighedsnedsættelse til 30 km. t. i Kærby, Ny Kærvej undtagen.

Der vil blive afholdt en trafiktælling her i foråret og efterfølgende vil bestyrelsen få et møde med kommunen.

Vi har klaget over manglende snerydning på Kjærs Mølle stien og fik at vide, at der ikke kunne ryddes sne, da man ikke anså stien for sikker nok til snerydningskøretøjerne.

Vi gjorde opmærksom på, at stien fra viadukten til Gabriel er blevet renoveret, og at der blev brugt vejtromle til dette, hvorfor vi mente, at stien nok kunne holde til en lille fejemaskine. Man fastholdt, at stien er usikker. Men efter direkte henvendelse tilRådmand Hans Henrik Henriksen er der blevet givet grønt lys fremover. Så der bliver altså ryddet sne på stien. Dog forhåbentlig ikke lige med det samme…!

Der har været klager over støjende haveredskaber. Det er omtalt på hjemmesiden. Vi henstiller til at tage hensyn til sine naboer.

Efter flere klager over manglende vandtryk kontaktede vi vandforsyningen, der tjekkede trykket flere steder og konstaterede at trykket i ledningerne var ok, så det manglende tryk måtte ligge i fejl i husene.

Vi har fået en henvendelse fra en Kærbyborger vedr. stiforbindelse fra Sønderbro gennem området ved ”Eternitsøen” og til Kjærs Mølle stien. Han ville gerne vide, hvilke planer der er for området.

Kommunen har oplyst, at området stadig tilhører FL Smidth, men at det på længere sigt er planen at etablere stien så den forbinder campusområdet, ”det gamle godsbaneterræn” helt ud til Universitetet. Desuden er der planer om at åbne arealet om søen til rekreative formål. Problemet er, blandt meget andet, at man er usikker på, om søen kan forurene åen.

Se planer på www.kærby-grundejerforening.dk

Flygtninge, vi har haft 2 møder med kommunen desangående, og der blev afholdt et orienteringsmøde for alle på seminariet, hvor der var en livlig debat. Flygtningene er for længst flyttet ind, og så vidt bestyrelsen ved har der ikke været nogen episoder af uheldig art.

Claus H. Meyer og Ole Fastrup, Aalborg den 31. marts 2016.
Referat
1. Valg af ordstyrer, Jens Larsen.
2. Beretning om foreningens virksomhed. Da formand Claus Meyer (CM) var syg, blev beretningen oplæst af sekretær Ole Fastrup (OF).
Bemærkninger til beretningen: Ved vi noget om vedligehold af Kanalstien? Nej, undersøges af bestyrelsen.
Supplerende spørgsmål om vandtryk besvaredes af OF.
Ole Kjeld Kristensen (OKK) opfordrede til at vi alle klager til kommunen om trafikforholdene i Kærby.
Sti fra Ny Kærvej til Gabriel, KG tager det op (OKK).
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer André Paasch (AP). Vedlagt. Godkendt.
3a. Fremlæggelse af beretning og fundatsens regnskab ved formand Thomas Skou Jacobsen, vedlagt. Der er rigeligt med penge. Godkendt.
Ernst Thomsen: Vedtægtsændring, så fundatsens penge kan udlodde til en ting.
Bestyrelsen nedsætter et udvalg til at gennemgå vedtægterne.
Der er få ansøgninger til fundatsen. KG tager kontakt til skolen sammen med fundatsens bestyrelse for at fortælle om mulighederne for tilskud fra fundatsen.
4. Indkomne forslag, ingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.OKK, CM og OF genvalgtes. Ernst Thomsen og Helge Christiansen genvalgtes som suppleanter.
6. Valg af medlemmer til fundatsen. Michael Hjorth fik genvalg. Supleanter Palle Holm og Birgit Blom valgtes. Sidstnævnte erstatter Danni Skinbjerg, som ikke er medlem af Kærby Grundejerforening.
7. Valg af revisorer. Genvalg af Ernst Thomsen og Normann Jensen.
8. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Uændret kontingent.
9. Fastsættelse af bidrag til fundatsen. Uændret.
10. Evt.: Birgit Blom. Fortovet på Ny kærvej fra Skipperen og til Enggårdsgade er i meget dårlig stand. KG henvender sig til Aalborg Kommune. Jens Larsen fortæller, at der er en side på Aalborg Kommunes hjemmeside, som er beregnet til at gøre opmærksom på fejl og mangler som dette.
Niels Ole Bjerre: Hvilken aftale ligger der mlm KG og bredbånd Nord?:

Svar:Ingen fremtidig aftale. Kun rabat ved tilslutning. Vi får 8580,- fra Bredbånd Nord for de 143 tilmeldte i Kærby i 2016. (AP)
Tyveri: kan KG gøre noget? OF henviste til nabohjælp.dk. KG undersøger om der kan indkøbes et antal skilte. Tekst om tyveri på omdelt materiale fra Kærby Grundejerforening.
Himmerland Elforsyning: Ernst Thomsen er indtrådt i bestyrelsen. Spørgsmål desangående må gerne stilles til Ernst. Se kontaktoplysninger.
Sct Hansfest: Ernst Thomsen og hustru tilbød sin hjælp. KG takker!
Referent Ole Fastrup.