Vedtægter for Jubilæumsfonden

Fundats for Kærby Grundejerforenings Jubilæumsfond 1980

§ 1.

Fondens formål er at støtte trivselsmæssige aktiviteter blandt børn og uge i Kærby (f.eks. spejderarbejde, idrætsarbejde og andre upolitiske ungdomsaktiviteter).

Fonden må ikke drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Fondens hjemsted og værneting er: Den til enhver tid valgte fondsformands adresse i Kærby.

§ 2.

Fondens grundkapital består af:

  1. De midler, Kærby Grundejerforenings festkomité har skabt ved arrangementer i 1979 og indtil 31. oktober 1980.
  2. Eventuelle gaver, der måtte tilfalde fonden.
  3. Bidrag fra Kærby Grundejerforening.

§ 3.

Fondens indtægter består af renter og udbytte af fondens grundkapital samt andre løbende ydelser, som måtte tilfalde fonden.

§ 4.

Udbetaling af fondens midler finder sted efter ansøgning til fondsbestyrelsens formand inden hvert års 20. maj. Ansøgningsfristen er: 1. maj.

Der udbetales kun én gang pr. ansøger pr. år.

§ 5.

Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller udbyttet heraf kan nogensinde tilbagebetales til stifterne eller fondsbestyrelsen.

§ 6.

Det påhviler fondsbestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade fonden tage almindelige forretningsmæssige risici.

Inden for de angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre om anbringelsen skal ske i fast ejendom, obligationer, aktier, partialobligationer, pantebreve eller på anden måde som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.

Fundats

§ 7.

Fondens værdipapirer vil være at notere på fondens navn og opbevares af et anerkendt forvaltningsinstitut/pengeinstitut, hvor tillige fondens kontante beholdning skal indestå.

Kontoen skal lyde på fondens navn.

§ 8.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der forpligter sig til at arbejde vederlagsfrit.

2 af disse skal være medlemmer af Kærby Grundejerforenings bestyrelse, som selv udpeger disse 2 medlemmer.

De øvrige 3 medlemmer vælges af Kærby Grundejerforenings generalforsamling for 2 år af gangen.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen på førnævnte generalforsamling.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen har det fulde ansvar for fondens ledelse i overensstemmelse med dens formål. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at forlange bestyrelsen indkaldt til drøftelse af et bestemt angivet emne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Grundkapitalen må ikke benyttes.

Fonden tegnes af formanden + kasserer.

Det påhviler fondsbestyrelsen at føre protokol for fonden.

§ 9.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet underskrives af kassereren og påtegnes af de på Kærby Grundejerforenings generalforsamling valgte revisorer, der forpligter sig til at revidere årsregnskabet vederlagsfrit.

Årsregnskabet fremlægges på Grundejerforeningens generalforsamling.

Ændringer i fundatsen

§ 10.

Ændringer i fundatsen, herunder dens formål, kan ske såfremt samfundsudviklingen motiverer det, eller et eller flere af fondens formål kommer i modstrid med lovbestemmelser eller sund fornuft.

Ændringer i fundatsen kræver enstemmighed i fondsbestyrelsen samt godkendelse på førstkommende ordinære/ekstraordinære generalforsamling i Kærby Grundejerforening.

§ 11.

I tilfælde af fondens ophævelse tilfalder fondens midler de i § 1 nævnte formål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2001.